D&O seminar 2022: vastused osalejate küsimustele

1. juuni 20223 minut(it) lugemist
D&O seminar 2022 vastused osalejate küsimustele

IIZI ja Soraineni ühisel seminaril jäid õhku mitmed küsimused auditooriumist, millele nüüd esinejad vastused andsid.

  • Kas D&O sõjaolukorras toimib?
  • Tava-arusaam on, et juhatuse liige peab võtma mõistlikke riske. Kust läheb piir lubatud riski võtmise ja keelatud riski võtmise vahel?
  • Kas juhatuse liikmele saab omistada äriühingu töötaja teadmiste, teo ja süü (TsÜS § 132, 133)? Ja panna juhatuse liikme vastutama töötaja teo eest?
  • Kas on olemas personaalne D&O kindlustus, mis kataks tegevuse kõigis ettevõtetes?

Sõda ja D&O

Peamised D&O kindlustuse välistused on tahtlus, ebaseaduslik tegevus ja pettus, isiklik kasu, enne lepingu sõlmimist teadaolevad asjaolud ja käimasolevad vaidlused, aga ka varakahju ja kehavigastused. Osad lepingud sisaldavad ka otseselt sõja välistust.  Küll aga tuleb hetkel järgida sanktsioone ja ka kindlustuslepingud täpsustavad sanktsioonide klausleid. Kui nõue on seotud mistahes sanktsiooni ja/või selle rikkumisega, siis kindlustusleping selliste nõuetega seotud kahju ei hüvita.

Riskide võtmine

Mõistlike majanduslike riskide võtmine on ettevõtluses loomulik ja sageli isegi vajalik. Juhatuse tegevust hinnatakse seejuures nn ärilise kaalutluse reegli abil (Riigikohtu 18.12.2019 otsus asjas nr 2-17-10474, p 20):

– Ärilise kaalutluse reeglit on järgitud siis, kui juhatuse liige ei ole oma tegevusest isiklikult huvitatud, ta on informeeritud määral, mida saab vastavalt asjaoludele pidada mõistlikuks, ja kui sarnases olukorras tegutsev heauskne juhatuse liige võib ratsionaalselt uskuda, et tema tegevus või otsus on ühingu parimates huvides.

–  Kui eelnimetatud nõuded on täidetud, ei ole juhatuse liige oma hoolsuskohustust rikkunud sõltumata sellest, milline on tema tegevuse tegelik tagajärg (vt ka Riigikohtu 24. novembri 2015. a otsus tsiviilasjas nr 3-2-1-129-15, p 17).

TsÜS § 132-133

Üldiselt võimaldab see omistamisnorm töötaja teo ja teadmise omistada tööandjale, st juriidilisele isikule, mitte selle juhatuse liikmele füüsilise isikuna.

Samuti vastutab töötaja ise esamjoones tööandja ees, kui ta on nt tekitanud kahju kolmandale isikule ja tööandja on pidanud selle hüvitama – TLS §-d 72 ja 74.

Töötaja vastutuse ülekandmine juhatuse liikmele isiklikult on väga erandlik, selleks on vaja näidata ka seda, et juhatuse liige ise rikkus hoolususkohustust, nt ei teostanud töötaja üle piisavat järelevalvet jms.

Personaalne D&O

Kuna kindlustatav risk on seotud ettevõttega, mis kindlustusleping ostab, siis eraldi kõigis äriühingutes osalemiseks või ka ainult ühe isiku riski kindlustamiseks üldjuhul D&O kindlustust sõlmida ei saa.

Uuri juhatuse liikme vastutuskindlustuse kohta SIIT.