Ligi 25-31% liikluskahjude hüvitistest on oma seltsi kaudu taodeldud

1. jaanuar 20155 minut(it) lugemist

Selle aasta algusest jõustunud liikluskindlustuse kahjude hüvitamise muudatus võimaldab taotluse esitada kahjujuhtumi korral enda kindlustusseltsi. Võimalus on klientide poolt hästi vastu võetud ning seda kinnitavad ka kindlustusseltside aasta esimese kvartali näitajad. IIZI Kindlustusmaakler AS uuris kindlustusseltside tagasisidet ja tähelepanekuid enda seltsis kahjude käsitlemise kohta.

Kindlustusseltsid toovad välja, et suur hulk kliente on teadlikud võimalusest pöörduda kahjujuhtumi korral enda kindlustusseltsi poole. Esimese kvartali jooksul käsitletud kahjudest ligi 25-31% korral on pöördutud oma kindlustusandja poole kahjude osas, mille põhjustaja liikluskindlustus oli sõlmitud teises seltsis. See vahemik iseloomustab hästi turu keskmist olukorda. Erinevate seltside lõikes oli tagasiside kohati ka kõrgem. Kliendid hindavad võimalust asju ajada oma kindlustusseltsis. Näiteks esimeses kvartalis moodustasid oma seltsi liikluskahjude hüvitised If Kindlustus 25%, PZU 31% ja Seesam 28% kogu liikluskahjudest.

Meelespea!
Oma kindlustusandja saab kahju hüvitada, kui on täidetud kõik järgnevad asjaolud:
1)   nõue tuleb oma kindlustusandjale esitada 30 päeva jooksul alates kahju tekkimise hetkest
2)   kindlustusjuhtumite tagajärjel ei ole tekkinud isikukahju
3)   kindlustusjuhtumis osalenud sõidukite põhiasukoht on Eesti
4)   kindlustushüvitise summa ei ole üle 10 000 eur
5) kindlustusjuhtumi asjaolud on selged ehk kahjustatud isik, kindlustusvõtja, kindlustatud isik või kindlustusandjad saavutavad kokkuleppe selles, kes vastutab kahju põhjustamise eest. (LKS § 41 (3) 2))

Juhtumeid, kus oma kindlustusandjal pole võimalik kahju hüvitada

Hinnanguliselt 5-10% kahjujuhtumitest on sellised, mida kindlustusseltsid enda kanda võtta ei saa ja hüvitamiseks tuleb siiski pöörduda põhjustaja seltsi poole. Põhiliselt on tegemist olnud olukordadega, kus vastutuse jagunemist ei ole võimalik üheselt tuvastada või on õnnetuses inimesed vigastada saanud. Üldjuhul ilmnevad need välistavad asjaolud suhtelistelt kiiresti ning kliendi kahjukäsitlus jätkub vastutava kindlustusandja juures. 

Seltsid kommenteerivad, et sagedased on juhtumid, kus ei täideta korrektselt õnnetuse järgselt „teade liiklusõnnetusest“ vormi ning seetõttu ei saada segaseks jäävate asjaolude tõttu hüvitist oma kindlustusandjalt. Nii pikeneb kahju käsitlemise aeg ja tuleb pöörduda ikkagi kahju põhjustanud juhi seltsi poole. Salva täiendab, et raskendavaks asjaoluks on kui teist osapoolt ei ole võimalik kätte saada. PZU lisab, et kui kannatanu soovib hüvitamist oma kindlustusandjalt, peaks ta pöörduma kohe peale õnnetust esimesena oma kindlustusandja poole ning seda hiljemalt 30 päeva jooksul peale kahju toimumist. 

Seesam kirjeldab juhtumeid, kus kliendid lähevad otse remonditöökotta ega anna seal teada, kas soovitakse hüvitist oma või põhjustaja kindlustusseltsi käest. Soovituseks siinkohal oleks selgemalt väljendada oma eelistust, millise kindlustusandja käest tahetakse hüvitist saada, kas siis vastutava kindlustusandja käest või oma kindlustusandja käest. 

Ka on kliente vaja olnud nii isikukahju olemasolu, suure kahju summa kui ka välisriigi põhjustaja tõttu suunata teise seltsi. If Kindlustus toob välja, et on tulnud anda süüdlase seltsile käsitleda juhtum, sest õnnetuses sai keegi viga. Näiteks keegi pöördus pärast õnnetust tervisekontrolliks traumapunkti ning kindlustusele esitati raviarve.

Kuidas käituda, kui juhtub liiklusõnnetus

Kõige olulisem on sündmuskohal õnnetuse vormistamine kõikidele nõuetele vastavalt. Täita tuleks ära blankett „teade liiklusõnnetusest“ või kui seda ei ole, siis koostada vabas vormis kirjalik paberdokument õnnetuse asjaoludest. Selgelt ja arusaadavalt (võimalusel koos joonistega) kirjeldada, kuidas õnnetus juhtus. Sõidukite juhid peavad allkirjaga oma vastutust kinnitama: kes on kannataja ja kes kahju põhjustaja. Oluline on, et süüdlane ka oma allkirjaga tunnistaks kahju põhjustamist. Sündmuskohal oleks soovitav teha ka mõned fotod ja võtta tunnistajate kontaktid. Mitte mingil juhul sõidukeid enne õnnetusjuhtumi fikseerimist sündmuskohast liigutada Kui  osapooled ei jõua kahju põhjustajas kokkuleppele tuleb kutsuda politsei . Politsei tuleb sündmuskohale kutsuda ka juhul, kui avarii tagajärjel tekitati kellelegi keha-vigastusi ning kui kahju põhjustaja ei ole teada. 

Kui Sa pole kindel, kuidas peaksid liikluskindlustuse kahju korral käituma, siis pea julgelt nõu oma kindlustusmaakleri või seltsiga. 

Uudise sisu põhineb kindlustusseltside tagasisidel turul toimuva olukorra kohta. Tänusõnad Seesamile, PZU-le, If Kindlustusele ja Salvale koostöö eest.

IIZI Kindlustusmaakler AS on Eesti kapitalil põhinev kindlustusvahenduse ettevõte, olles samas ka esimesi internetipõhiseid kindlustusteenuse pakkujaid. Täna osutatakse kvaliteetset maakleriteenust nii väike- kui ka suurklientidele läbi personaalsete lahenduste ja internetipõhise iseteeninduskeskkonna. IIZI Kindlustusmaakler AS tegutseb turul aastast 2000 ning on tänaseks suurima maaklerina saavutanud Eestis 20 protsendilise turuosa. Rahvusvaheliselt ollakse esindatud Läti ja Soome turul. IIZI Group ASis töötab üle 150-ne inimese.

Kindlustamine on iizi.