Mida teada liiklusõnnetuse isikukahjude hüvitamise kohta?

1. jaanuar 20155 minut(it) lugemist

Liiklusõnnetuse korral räägitakse tavaliselt kannatada saanud sõidukite remondist ja hüvitamisest. Oluliselt vähem kajastatud teema on liiklusõnnetustega seotud isikukahjude hüvitamine.

Autoleht avab koos IIZI Kindlustusmaakleri ja kindlustusseltsidega pisut selle keerulise teema tagamaid. Igapäevaselt on IIZI läbi oma kahjuabi teenuse klientidele abiks kahjudokumentide kokkupanemisel ja esitamisel kindlustusandjale. Korrektselt vormistatud kahjudokumentatsioon on aluseks kiirele ja lihtsamale kahjukäsitlusprotsessile.

Definitsiooni järgi on liiklusõnnetusega või üldse õnnetusega kaasnev isikukahju kannatanu ravikulud; ajutisest ja püsivast töövõimetusest tulenev kahju; ülalpeetava elatise vähenemine või kaotus, juhul kui õnnetus lõpeb surmaga; samuti matusekulu ja isikukahjuga seotud valu ja vaev. Tervise kahjustamise ja kehavigastuse tekitamise korral hüvitatakse seega ka mittevaraline kahju. Juhul kui avarii põhjustanud juht oli joobes, siis tema ravikulu ei hüvitata.

Tulenevalt seadusest on kõigil kannatanutel aega pöörduda kindlustusseltsi poole isikukahjunõudega kolme aasta jooksul ja varakahjunõuetega pooleteise aasta jooksul. Isikukahjude hüvitamise piirmäärad on jõudsalt kasvanud.

Alates 2010. aastast on isikukahju hüvitamise piirmäär 39 miljonit krooni ehk 2,5 miljonit eurot, 2012. aasta juunist 5 miljonit eurot ja 2014. aasta oktoobrist 5,6 miljonit eurot kindlustusjuhtumi ehk liiklusõnnetuse, mitte isiku kohta.

Kui inimene saab liiklusõnnetuses viga ja viiakse raviasutusse, toimub esmane „arveldamine“ üldjuhul kas raviasutuse ja Haigekassa või siis juba raviasutuse ja kindlustusfirma vahel. Esimese variandi puhul esitab Haigekassa üldjuhul kindlustusele hiljem ka tagasinõude. Kergemate liiklusõnnetuste korral jääb esmase läbivaatuse maksumus paarikümne ja paarisaja euro vahele, väga raskete liiklusõnnetuste puhul võib päev intensiivravis koos erinevate meditsiiniliste protseduuridega maksta 1000 eurot.

Taastusravi vajaduse ja mahu otsustab üldjuhul raviarst, hüvitamine toimub kas kuludokumentide alusel kannatanule või otse vastavale asutusele. IIZI kahjuabi teenus abistab kliente kahjudokumentide kokkupanemisel ja kindlustusandjale esitamisel.

Korrektselt vormistatud kahjudokumentatsioon on kiire ja lihtsama kahjukäsitlusprotsessi alus. Maria Plees, IIZI Kindlustusmaakler AS turundus- ja müügijuht: „Kindlustusseltsile tuleb esitada meditsiiniline dokumentatsioon, mis kirjeldab kahjustusi ja ravi. See tähendab väljavõtet tervisekaardist, milles kajastuvad vastavad pöördumised eriarsti või perearsti vastuvõttudele, kaebused, teostatud uuringud, määratud ravi või taastusravi ja ravimid. Hambaravi hüvitatakse samuti kulutusi ja ravi käiku tõendavate dokumentide põhjal, lisaks on vajalik arsti arvamus selle kohta, et hambavigastused on tingitud liiklusõnnetusest.“

Hüvitatakse ka liiklusõnnetuse järgselt arsti juures käimisega seotud transpordikulusid. Isikliku sõiduvahendi kasutamise korral on kütusekulu arvestuse nö kuldreegliks 10 liitrit 100 km kohta. Kirsti Risthein, Seesam Insurance AS kahjukäsitleja: „Sel juhul võetakse arvesse sõiduki keskmine kütusekulu ja meditsiiniasutuse kaugus kodust. Lisaks on vajalik väljavõte ambulatoorsest kaardist või haigusloost, et oleks tõendatud transpordi seotus liiklusõnnetuses saadud tervisekahjustuse raviga.“ 

BTA kindlustusseltsi kahjukäsitluse osakonna juhataja Natalja Veiler lisab: „Arstide juures käimist võivad tõendada näiteks visiiditasu kviitungid, saatekirjad ja muud dokumendid. Transpordikulude kinnitavateks dokumentideks võivad olla piletid, kütusetšekid jne“. 

Töövõimetuse hüvitamisest

Maria Plees: „Töövõimetushüvitise arvutamise aluseks on isiku ühe kalendripäeva netotulu sotsiaalmaksuga maksustatavast tulust kindlustusjuhtumile eelnenud perioodil, mil kindlustatu sai katkematult maksustatud tulu. Hüvitise saamiseks tuleb esitada töövõimetusleht ja dokumendid, mis tõendavad maksustatava tulu suurust, näiteks tõend tööandjalt või maksuametilt.“

„Millised dokumendid esitada tuleb, sõltub konkreetsemalt kannatanu staatusest – kas ta sai liiklusõnnetuse ajal sotsiaalmaksuga maksustatavat tulu, oli töötu, emapuhkusel vms, “ sõnab Kristi Risthein. Gjensidige sõidukikahjude osakonna juhataja Janek Ljäkin täiendab: „Hüvitise saamiseks tuleb esitada kirjalik nõue ja kogu teave, mida kindlustusandja liiklusõnnetuse kohta küsib. Kannatanu tulu kohta enne ja pärast liiklusõnnetust on kindlustusandjal õigus ja võimalus teha vastav järelpärimine Maksu- ja Tolliametist.“

Kõige mustema stsenaariumi korral, kui inimene hukkub liiklusõnnetuses, tuleb hüvitada ka hukkunu matusekulud (v.a. põhjustaja juht).

Maria Plees: “Kuludokumentide alusel hüvitatakse põhjendatud matusekulud isikule, kellel on nende kandmise kohustus või isikule, kes kandis kulud. Kokkuleppel kindlustusseltsiga on võimalik teostada ettemaks ja teadaolevalt on seda ka tehtud. Põhjendatud matusekuludeks saab lugeda kõiki kulusid, mis tavapäraselt matustega kaasnevad, s.h peielaud jne.“

Kui hukkunul või hukkunutel oli ülalpeetavaid, siis neil on võimalus saada hüvitist summas, mis moodustab kolm viiendikku hukkunu või hukkunute netotulust ja hüvitis jaotatakse ülalpeetavate vahel võrdselt. Rahaline hüvitis peab vastama ülalpidamise suurusele, mida surmasaanu oleks oma eeldatava eluea jooksul lastele andnud. Makseid tuleb hüvitise osas teha iga kolme kuu eest ette, erikokkuleppel ka igakuiselt.

Mittevaralise kahju hüvitamine

Kui isikukahju hüvitamise piirmäärad on mitu korda kasvanud, siis otse inimesele makstava nn valu ja vaeva hüvitisega kahjuks nii pole. Alates 2001. aastast oli maksimummäär 10 000 krooni ehk 640 eurot, mida muudeti alates 2014. aasta oktoobris kehtima hakanud uue liikluskindlustuse seaduse alusel.

Kerge kehavigastuse korral on hüvitis nüüd 100 eurot, keskmise raskusega kehavigastuse korral 1500 eurot ja eriti raske tervisekahjustuse korral 3200 eurot. Kui tekkinud kahju on suurem, kui liikluskindlustuse seaduses ettenähtud kindlustusandja hüvitamiskohustus, saab ülejäänud osa nõuda kahju tekitajalt kohtu kaudu ja seda on ka tehtud.

Artikli autor: 
Indrek Allik | Autoleht
Autoril on 13-aastane kogemus kahjukäsitluse valdkonnas

Võrdle erinevate seltside pakkumisi ja osta endale sobivaim liikluskindlustus >>
Enne kindlustamist tutvu liikluskindlustuse tingimustega või konsulteeri spetsialistiga numbril 16660. 

IIZI Kindlustusmaakler AS on Eesti kapitalil põhinev kindlustusvahenduse ettevõte, olles samas ka esimesi internetipõhiseid kindlustusteenuse pakkujaid. Täna osutatakse kvaliteetset maakleriteenust nii väike- kui ka suurklientidele läbi personaalsete lahenduste ja internetipõhise iseteeninduskeskkonna. IIZI Kindlustusmaakler AS tegutseb turul aastast 2000 ning on tänaseks suurima maaklerina saavutanud Eestis 31% turuosa. Rahvusvaheliselt on IIZI esindatud Läti ja Soome turul. IIZI Group AS-is töötab üle 150 inimese.

Kindlustamine on iizi. 

Kui soovid püsida kindlustusturul toimuvaga kursis, Nupp_Liitun-Uudiskirjaga
siis suurepärane võimalus selleks on IIZI uudiskiri.