Vastutuskindlustus

Vastutuskindlustus

Vastutuskindlustus tagab vahendid kahju hüvitamiseks ja kahjujuhtumiga seotud õigusabikulude katmiseks, suurendab ettevõtte usaldusväärsust ja tagab kindluse ettevõtte tegevuse jätkumises.

Tegevus on risk

Vastutuskindlustus tagab vahendid kahju hüvitamiseks ja kahjujuhtumiga seotud õigusabikulude katmiseks, suurendab ettevõtte usaldusväärsust ja tagab kindluse ettevõtte tegevuse jätkumises. Vastutuskindlustus hüvitab kahju, mille eest kindlustatud ettevõte seaduse alusel vastutab ning mille kohta on esitatud põhjendatud nõue.

Vastutuskindlustusleping loob ettevõtjale eelise oma valdkonnas konkureerimisel ja seadusest või lepingust tulenevate nõuete täitmisel. Sobiva lahenduse väljatöötamiseks analüüsime põhjalikult ettevõtte tegevusega seotud riske ja süveneme detailselt teie äritegevuse protsessidesse.

  • Orienteerume vastutuskindlustuse detailides ja suudame selle põhjal kujundada sobiva kindlustuslahenduse
  • Teame, mida kohalik ja välismaine kindlustusturg pakkuda suudab
  • Kindlustuslepingu ostmist toetavad meie meeskonna õigusalased teadmised ja kogemused

Peamised vastutuskindlustuse teenused on:

  • Ettevõtte tegevuse vastutuskindlustus. Teenus võimaldab kindlustada ettevõtte tegevusega, sh ettevõtte valduses oleva kinnisvaraga seotud riske.
  • Tootmise ning tootega seotud vastutuskindlustus. Tootja vastutab puudusega toote või puuduliku kasutusjuhendi tõttu kahju tekitamise eest. Lisaks otsesele tootjale võib tootega seotud vastutuse kindlustada edasimüüja, importija, maaletooja, koostaja jne. Eraldi on võimalik kindlustada kulud puudusega toote turult eemaldamiseks, utiliseerimiseks ja avalikkuse või kolmanda isiku teavitamiseks.
  • Tööandja vastutuskindlustus. Teenus võimaldab saada hüvitist tööõnnetuse või kutsehaigusega seotud juhtumite korral. Hüvitatakse näiteks ravikulud, töövõimetuse puhul saamata jäänud palk ja abivahendid, surmajuhtumil matusekulud ja ülalpidamiskohustusega seotud kulud, Eesti Haigekassa tagasinõue jne.
  • Erialane vastutuskindlustus. Teenus on seotud erinevate kutsetegevustega, nii vabatahtlike kui ka kohustuslike (st kindlustuskohustus on seaduses kirjas) vastutuskindlustuslepingutega. Kindlustatud on: arhitektid ja insenerid, advokaadid ja pankrotihaldurid, notarid, audiitorid ja raamatupidajad, meditsiiniteenuste osutajad, patendivolinikud, kohtutäiturid, kindlustusmaaklerid ja finantsteenuste osutajad jne.

Kindlustamisel vaata hinnast kaugemale, küsi pakkumist info@iizi.ee või 666 0300!