Juhatuse liikme vastutuskindlustus

Juhatuse liikme vastutuskindlustus

Kaitseb ettevõtte juhtkonda juhtimisotsustest tulenevate nõuete suhtes.

Arvuta makse
Äriühingule või võlausaldajatele kahju tekitanud juhtimisotsuste eest vastutab juhtivtöötaja.
 • Seadusest tulenev vastutus

  Juhatuse liige peab tegutsema korraliku ettevõtja hoolsusega, majanduslikult kõige otstarbekamal viisil ning heas usus ja ühingu huvides.

 • Hoolsuskohustuse rikkumine

  Juhatuse liige vastutab oma kohustuste rikkumise eest, kui ta ei ole järginud korraliku ettevõtja hoolsusstandardit.

 • Juhtimisotsustega tekkinud kahju

  Ettevõtte omanikele, võlausaldajatele, klientidele, tarnijatele, töötajatele, konkurentidele, investoritele majandusliku kahju tekitamine.

 • Isikliku varaga vastutamine

  Kuigi kindlustatud on ka ettevõte, siis sõlmitakse kindlustusleping juhtide kaitseks ning esmalt kaetakse kindlustatud füüsiliste isikute huvid.

Kindlustatud on nii ettevõte kui ka lai ring isikuid ettevõttes.

Maandatud finantsriskid

Maandatud finantsriskid

Kaetud on juhatuse liikme isiklik finantsrisk.

Vahendid kahjude katmiseks

Vahendid kahjude katmiseks

Kindlustus tagab vahendid juhtimisvigadest tekkivate kahjude katmiseks.

Tagatud kindlustunne

Tagatud kindlustunne

Kindlustus lisab juhatuse liikmetele kindlustunnet otsuste tegemisel.

Väärtuslikum motivatsioonipakett

Väärtuslikum motivatsioonipakett

Kindlustus annab võimaluse tõsta juhatuse liikme motivatsioonipaketi väärtust.

Õigusabi nõuete korral

Õigusabi kahjunõuete korral

Kindlustus katab juhtivtöötajate vastu esitatud nõuetega seotud kohtu- ja õigusabikulud.

Kinnisvaraarenduse juht jättis pankrotiavalduse esitamata

Kinnisvaraarenduse juht jättis pankrotiavalduse esitamata

Kinnisvara arendamisega tegeleva ettevõtte juht ei esitanud õigeaegselt pankrotiavaldust, kuigi seadus kohustab seda tegema. Ettevõte püüdis kinnisvara kiiresti ära müüa, kuid tegi seda alla turuhinna. Võlausaldajad esitasid pankrotimenetluses nõude juhatuse liikme vastu kahjude hüvitamiseks. Kindlustus hüvitas õiguskulud ja võlausaldajatele tekkinud kahju.

Väiksema ehitusfirma juhti hageti koos ettevottega

Väiksema ehitusfirma juhti hageti koos ettevõttega

Eraisik tellis ehitusfirmalt passiivmaja, kuid projekti keerukuse tõttu lükkus tööde valmimine edasi ning tehtud töös esines hulgaliselt puudusi. Nõue ehitusfirma ja selle juhi vastu ületas koos leppetrahvidega poolt miljonit eurot. Kindlustus hüvitas õiguskulud ja kahju, kuid mitte leppetrahvi.

Õigusabi ja kohtukulud läksid maksma ligi 60 0000 eurot

Õigusabi- ja kohtukulud läksid maksma ligi 600 000 eurot

Kartellikokkuleppes süüdistati kokku seitset ettevõtet ja kahteteist füüsilist isikut (sh ettevõtte töötajaid). Õigusabikulud olid ligi 600 000 eurot. Juhtivtöötajate kindlustus kattis õigusabi- ja kohtukulud ning ettevõtte väärtuse vähenemisest tekkinud kahju.

Helen Evert
Helen Evert

Kindlustusmaakler