Juhtub ka
parimatel.
VÕTA IIZILT!

Erialane vastutuskindlustus

Erialane vastutuskindlustus on seotud erinevate kutsetegevustega vabatahtlike ja kohustuslike (st kindlustuskohustus on seaduses kirjas) vastutuskindlustuslepingutega. 

Kindlustatakse kindlustusperioodil toimunud rikkumisest tulenevad nõuded, mis on seotud kutsetegevusega. 

Kindlustatud on:

 • Arhitektid, insenerid
 • Advokaadid ja pankrotihaldurid
 • Notarid
 • Audiitorid ja raamatupidajad
 • Meditsiiniteenuse osutajad
 • Patendivolinikud
 • Kohtutäiturid
 • Kindlustusmaaklerid ja finantsteenuste osutajad

Vastutuskindlustus on oluline:

 • Aitab vastata seadusest või lepingutest tulenevatele nõuetele
 • Vahendid kahju hüvitamiseks ja juhtumiga seotud õigusabikulude katmiseks
 • Eelis konkureerimisel oma valdkonnas
 • Kohustusliku kindlustuse puhul võib kahjustatud isik pööruda hüvitise saamiseks otse kindlustusandja poole

Hüvitatakse kahju, mille eest kindlustatud ettevõtte seaduse alusel vastutab ning mille kohta on esitatud põhjendatud nõue. 

 • Varaline kahju (asja- ja isikukahju)
 • Mitmed kindlustusandjad võivad hüvitada ka otsese finantskahju ehk tagajärjelise kahju (consequential loss) ja puhta finantskahju ehk kaudse finantskahju (pure financial loss). Võrdle tingimusi!
 • Õigusabikulud

Hüvitamisele ei kuulu aga juhtumid:

 • Projekti ümbertegemise kulu ja praaktöö, samuti vältimatu kulu (kulu, mille oleks pidanud tegema ka juhul, kui projekt oleks olnud vigadeta)
 • Kõrge riskiastmega objektid nagu nt tunnelid, vesiehitused, lennundus
 • Saamata jäänud tulu
 • Mittevaralised nõuded
 • Kitsendavate lepinguliste kohustustega seotud nõuded (näiteks leppetrahvid, viivised jmt)
 • Enne kindlustuslepingu sõlmimist teada olevad kahjud ja asjaolud, millest võib tekkida nõue
 • Intellektuaalse omandi, pandiõiguse, autoriõiguse jmt seotud nõuded
 • Kohustusliku kindlustuse alusel hüvitatav kahju (nt liikluskindlustus)
 • Nõuded, mis on tingitud teenuse osutamata jätmisest (nt lepingutasu tagastamise nõue), teenuse tähtaegadest kinnipidamisest või teenuse kvaliteedist (näiteks kütmata ruumid, veevarustushäired jms). Samuti ei hüvitata kulusid, mida kindlustatud isikul endal tuleb kanda selleks, et mitte nõuetekohaselt teostatud tööd parandada või ümber teha.
 • Trahvid, intressid, viivised jmt